Γνωρίστε την Κοινωνική Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία είναι σύστημα δράσεων των οποίων ο τρόπος παραγωγής διαφέρει από αυτόν του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, βρίσκεται ανάμεσά τους.


Ο τρόπος κοινωνικής ολοκλήρωσης της κοινωνικής οικονομίας προωθεί την αμοιβαιότητα και την καθιστά κεντρική στην παραγωγή και συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου.
Είναι μορφή αυτοοργάνωσης των πολιτών που υλοποιούν την πρακτική της αυτοβοήθειας.
Είναι μορφή οργάνωσης που δεν είναι ατομική αλλά συνεταιριστική και συλλογική.
Είναι σύστημα που οργανώνεται στην αρχή της "μη επίτευξης κέρδους"
Στόχος της κοινωνικής οικονομίας είναι η δημιουργία κοινωνικών συμμετοχικών και δημοκρατικών επιχειρήσεων,οι οποίες εργάζονται με γνώμονα την ποιοτική απασχόληση, την κοινωνικοί ένταξη, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία και συνοχή που οδηγούν στην δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
Οι επιχειρήσεις αυτές διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα καθώς δεν στοχεύουν στην επίτευξη κέρδους, αλλά στην δημιουργία κοινωνικής υπεραξίας.
Παράλληλα διαφέρουν από τον δημόσιο τομέα καθώς δρουν ανεξάρτητα από αυτόν.

Βασικές αρχές των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

Ανεξαρτησία σε σχέση με το κράτος.
Ελεύθερη και αυτόβουλη συμμετοχή των μελών.
Δημοκρατική δομή (ένα πρόσωπο μια ψήφος).
Αναπαλλοτρίωτος και συλλογικός χαρακτήρας του κεφαλαίου της επιχείρησης
Απουσία της ανταμοιβής του κεφαλαίου

Βασικός Στόχος

Καθορίζεται από την παροχή των αγαθών και των υπηρεσιών στο βέλτιστο κόστος, με τρόπο που να εξυπηρετείται το αμοιβαίο συμφέρον των μελών και ευρύτερα να προσφέρει μια υπηρεσία γενικότερου συμφέροντος.
Στο νέο αυτό τομέα της οικονομίας ο οποίος αναπτύσσεται ανάμεσα στο κράτος και την αγορά περιλαμβάνονται κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ,μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, διάφοροι τύποι ενώσεων οι οποίες στηρίζονται στη βάση της αυτοοργάνωσης των πολιτών στην αλληλεγγύη, και την εθελοντική προσφορά

Πόροι των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/11 πόροι των επιχειρήσεων αυτών αποτελούν.
Το κεφάλαιο της επιχείρησης , δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή ένωση, διεθνείς η εθνικούς οργανισμούς , οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό

ΣΤΗ ΚΩ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ".

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΤΙΖΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ.